Samarbeidsavtale Romsdal IPR

1. Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)

Samarbeidet mellom kommune i Romsdal ble først etablert som et regionråd. Med denne Samarbeidsavtalen videreføres samarbeid som et interkommunalt politisk råd kalt Romsdal Interkommunalt politisk råd i samsvar med Kommunelovens kapittel 18.  

Kommunene som deltar i samarbeidet er Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes.

Romsdal IPR er ikke et eget rettssubjekt.

2. Formål

Romsdal IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling for Romsdal og i medlemskommunene.  Rådet skal være aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen. 

Rådet skal:

 1. Fremme medlemskommunene sine interesser i regional- og nasjonal sammenheng
 2. Ta opp saker av felles interesse for medlemskommunene
 3. Ha fokus på utvikling av en attraktiv bo- og arbeidsregion som lykkes med økt tilflytting og rekruttering 
 4. Arbeide for samferdselsløsninger som utvikler større felles bo- og arbeidsregioner i fylket, samt bidrar til økt konkurransekraft til næringslivet gjennom redusert reis- og transporttid
 5. Være pådriver for å bedre rammevilkårene for næringslivet i regionen
 6. Arbeide for utvikling av et godt regionalt sjukehustilbud, inkludert pådriver for forbedringsarbeid i grensesnittet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
 7. Bidra til å sette klima og bærekraft på dagorden i medlemskommunene
 8. Initiere og følge opp ulike interkommunale prosjektsamarbeid 
 9. Arbeide for å fremme det kulturelle fellesskapet i medlemskommunene

3. Myndighet og ansvar

Romsdal IPR kan behandle og har myndighet til å fatte beslutninger i følgende saker:

 • Behandle forslag og gi innstilling til medlemskommunene om endring i Samarbeidsavtalen
 • Årlig handlingsplan
 • Årsregnskap, årsrapport og budsjett  
 • Valg av leder og nestleder i representantskapet
 • Uttalelser på vegne av rådet
 • Initiativ til utredning og eventuell gjennomføring av prosjekter og tiltak innenfor rådets formål og strategi
 • Anbefaling overfor kommunene av felles prosjekter eller tiltak hvor det stilles krav til kommunene om deltakelse med ressurser i form av penger eller ansatte
 • Opprettelse av arbeidsgrupper for midlertidige prosjekt
 • Daglig drift av rådet, inkludert ansettelse av daglig leder. Daglig leder er formelt ansatt og følger regelverk til
 • Molde kommune (kontorkommune)
 • Avtale med Molde kommune (kontorkommune) om driftsmessige forhold

Romsdal IPR har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak, men har likevel myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet, og til å forvalte tilskuddsordninger.

4.  Representantskap

Medlemskommunene utøver sin myndighet gjennom representantskapet, som er Romsdal IPR sitt øverste organ.

De deltakende kommunene velger hver sin representant, med personlig vararepresentant, til representantskapet.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år, tilsvarende valgperioden.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for en periode på to år. Leder og nestleder velges i første representantskapsmøte etter siste kommunevalg, og deretter etter to års funksjonstid.

Det skal arrangeres minimum seks møter i representantskapet pr år. Møtene avholdes etter en på forhånd fastsatt møteplan, eller når representantskapets leder eller 2/5 av medlemmene krever det. Et av representantskapsmøtene skal være årsmøte. På dette møtet inviteres både kommunenes representant og vararepresentant.

Leder har, i samarbeid med daglig leder, ansvar for å kalle inn til representantskapsmøtene. Innkalling skal være skriftlig, sendes minst en uke på forhånd og inneholde sakliste for det som skal behandles.

Representantskapet er beslutningsdyktig når 4/5 av medlemmene er representert.

Møte i representantskapet ledes av representantskapets leder, eventuelt nestleder i leders fravær. I begges fravær velger representantskapet møteleder for det aktuelle møtet.

I representantskapet har hver medlemskommune i det interpolitiske rådet en stemme som utøves av kommunens møtende medlem. Representantskapet treffer sine avgjørelser ved alminnelig flertall av avgitte stemmer.

Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet i de saker som er til behandling i representantskapet.

5. Administrasjon, administrativ støtte og revisjon

5.1. Daglig leder

Romsdal IPR skal ha daglig leder som leder rådet i samsvar med det representantskapet har bestemt. I samarbeid med representantskapets leder forestår daglig leder innkalling til møtene i Romsdal IPR.

Daglig leder har tale og forslagsrett i representantskapets møter, og skal påse at det føres protokoll over representantskapets beslutninger.

5.2. Administrativ støtte

Molde kommune (kontorkommune) skal bl.a. føre regnskap, forestå arkivering og bistå med IKT og personaltjenester til Romsdal IPR, herunder som arbeidsgiver for daglig leder. Representantskapet skal inngå egen avtale om slik administrativ støtte.

Molde kommune skal godtgjøres av Romsdal IPR for kostnaden til administrativ støtte og dette fastlegges i årlig budsjett for rådet.

5.3. Revisjon

Regnskapet for Romsdal IPR skal revideres av Molde kommunes revisjon og godkjennes av representantskapet på årsmøtet.

Representantskapet inngår avtale om revisjon tilsvarende som for administrativ støtte i punkt 6.2.

6. Samarbeidsmøte 

Representantskapet skal arrangere et større samarbeidsmøte minst en gang i halvåret, og ellers når leder eller 2/5 av medlemmene krever det.

Til samarbeidsmøtet inviteres representantskapet, varamedlemmene til representantskapet samt kommunedirektørene i medlemskommunene.

I tillegg kan sentrale samarbeidspartnere som f.eks. Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Høgskolen i Molde inviteres.

Innkalling til medlemsmøte skal være skriftlig med minst en ukes varsel og med sakliste for de sakene som skal behandles.

Samarbeidsmøtet følger representantskapets møteregler, men alle inviterte har talerett. Eventuell avstemning foretas blant representantskapets medlemmer, der varamedlem trer inn i fraværstilfeller, slik at hver medlemskommune har én stemme.

7. Årsmøte

Årsmøtet avholdes i tilknytning til et samarbeidsmøte innen utgangen av mars hvert år.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Årsrapport
 2. Regnskap
 3. Handlingsplan
 4. Budsjett
 5.  Forslag til endringer i samarbeidsavtalen
 6. Innstilling til søknad om medlemskap
 7. Innkomne saker

Saker som medlemmene ønsker at årsmøtet skal behandle må være sendt til representantskapet senest 4 uker før årsmøtet.

Innkalling og sakliste til årsmøte skal være utsendt til medlemmene senest 1 uke før møtet.

2/5 av medlemmene kan be om ekstraordinært årsmøte til behandling av årsmøtesaker som ikke kan vente til ordinær årsmøtebehandling.

8. Ansvar, finansiering og medlemskontingent

De enkelte deltakerkommunene deltar med like eierdeler (1/5 hver), og har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.

Driften av Romsdal IPR finansieres av medlemskommunene ved betaling av årlig kontingent som beregnes slik:

 •  20 % fast sum fra hver kommune og 80 % etter innbyggertall.
 • Budsjettrammen reguleres årlig tilsvarende endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (Totalindeksen). Reguleringen skal tilsvare endringen i indeksen fra desember i det enkelte år til desember i det påfølgende år.

Utgangspunktet er indeksen pr. 01.01.2020 som da var på kr. 1.250.000,-.

Prosjekt i regi av Romsdal IPR skal primært søkes finansiering utenfor medlemskommunene.

Prosjektsamarbeid der finansiering fra medlemskommunene kreves, skal som hovedregel dekkes via 30 % fast sum fra hver kommune og 70 % etter innbyggertall.

Romsdal IPR kan ikke ta opp lån.

9. Endring i samarbeidsavtalen

Representantskapet i Romsdal IPR behandler forslag til endringer i samarbeidsavtalen og gir sin innstilling til medlemskommunene. Endringer må vedtas av kommunestyrene i den enkelte kommune. Endringene trer i kraft når alle medlemskommunene har gitt sin tilslutning til endringene.

10. Medlemskap, utmelding, oppløsing

Den enkelte kommune er medlem i Romsdal IPR. Kommunestyrene gjør selv vedtak om innmelding, og godtar derigjennom samarbeidsavtalen.

Kommuner utenfor Romsdal kan etter søknad tas opp som medlem. Opptak av ny kommune innebærer bl.a. endring av samarbeidsavtalens bestemmelser om eierandel og ansvarsandel og må vedtas av kommunestyrene i deltakerkommunene, jf. kommuneloven § 18-4 andre ledd.

Dersom en kommune ønsker å melde seg ut av samarbeidet, må kommunestyret selv gjøre vedtak om dette og gjøre det kjent for representantskapet. Uttreden kan tidligst finne sted påfølgende årsskifte, dvs. minimum ett år etter at skriftlig varsel er mottatt av representantskapet.

En kommune som trer ut av Romsdal IPR vil motta et økonomisk sluttoppgjør tilsvarende sin andel av rådets netto beholdning ved uttreden, etter samme fordelingsnøkkel som ligger til grunn for beregning av kontingent for siste medlemsår i punkt 8 ovenfor.

Dersom 3/5 av medlemskommunene er enige kan Romsdal IPR oppløses. Det enkelte kommunestyre gjør selv vedtak om dette.

Dersom Romsdal IPR oppløses, foretas økonomisk oppgjør av gjenstående midler og overføring til medlemskommunene etter samme fordelingsnøkkel som ligger til grunn for beregning av kontingent for siste medlemsår i punkt 8 ovenfor.

Ved en eventuell oppløsning skal arkivet oppbevares av Molde kommune.

11. Møtegodtgjørelse mv.

Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader ved deltakelse i Romsdal IPR sine møter og aktiviteter, herunder møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, skyss og diettgodtgjørelse til folkevalgte og ansatte.

12. Iverksettelse av samarbeidsavtalen

Denne samarbeidsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyrene i alle deltakerkommunene selv har vedtatt å slutte seg til avtalen.