Høringsuttaler

Høringsuttaler

Høringsuttaler fra Romsdal IPR:

Høringsuttaler
Dato Høringsuttalelser
01.11.2021 Høring fra ROR ang. konsekvensutredningsprogram for Linnorm (PDF, 188 kB)
12.10.2021 Høring fra ROR ang. ny kirkelig organisering (PDF, 184 kB)
07.06.2021 Henstilling fra ROR til NAV angående lokalisering av NAV Arbeid og Ytelse avd. Molde (PDF, 191 kB)
24.02.2021 Henstilling om at NVE ikke gir tillatelse til omklassifisering og salg av 132kV-nett i Møre og Romsdal (PDF, 216 kB)
23.02.2021 Høringsuttalelse angående nasjonalt veikart for hydrogen (PDF, 173 kB)
31.01.2021 Krav om innføring av 75/25-fordeling i tråd med enstemmig innstilling fra bredt sammensatt arbeidsgruppe i HMN (PDF, 175 kB)
11.01.2021 Prop. 143 L (2019-2020) om endring i straffegjennomføringslova - omorganisering av kriminalomsorga (PDF, 215 kB)
18.12.2020 Henstilling om at NVE avviser Statnett sitt ønske om omklassifisering og salg av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal. (PDF, 245 kB)
18.12.2020 KS FoU prosjekt 204034: Forslag om kommunal samhandlingsressurs i Møre og Romsdal (PDF, 142 kB)
30.11.2020 Ny finansieringsmodell i Helse Midt-Norge (PDF, 154 kB)
07.10.2020 Forslag til reduksjon av rutetilbudet for hurtigbåter og ferger 2021 (PDF, 139 kB)
29.09.2020 Krav om rettmessig fordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge - Innføring av Magnussen 2-modellen (PDF, 128 kB)
05.06.2020 Høringsuttalelse angående revidert nasjonalbudsjett om innføring av produksjonsavgift for norsk havbruk og forslag om endringer i fordelingsnøkkelen for Havbruksfondet (PDF, 137 kB)
15.05.2020 Brev til statsminister Erna Solberg om maritim næring i samarbeid med Sunnmøre regionråd (PDF, 431 kB)
07.05.2020 NOU 2019: 17 Domstolstruktur - forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven (PDF, 327 kB)
26.02.2020 Nasjonal transportplan 2020-2033 - felles uttale fra NHO Møre og Romsdal, Romsdal Regionråd og Sunnmøre regionråd (PDF, 835 kB)