Høringsuttaler

Høringsuttaler

Høringsuttaler fra Romsdal IPR:

Høringsuttaler
Dato Høringsuttalelser
24.02.2021 Henstilling om at NVE ikke gir tillatelse til omklassifisering og salg av 132kV-nett i Møre og Romsdal (PDF, 216 kB)
23.02.2021 Høringsuttalelse angående nasjonalt veikart for hydrogen (PDF, 173 kB)
31.01.2021 Krav om innføring av 75/25-fordeling i tråd med enstemmig innstilling fra bredt sammensatt arbeidsgruppe i HMN (PDF, 175 kB)
11.01.2021 Prop. 143 L (2019-2020) om endring i straffegjennomføringslova - omorganisering av kriminalomsorga (PDF, 215 kB)
18.12.2020 Henstilling om at NVE avviser Statnett sitt ønske om omklassifisering og salg av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal. (PDF, 245 kB)
18.12.2020 KS FoU prosjekt 204034: Forslag om kommunal samhandlingsressurs i Møre og Romsdal (PDF, 142 kB)
30.11.2020 Ny finansieringsmodell i Helse Midt-Norge (PDF, 154 kB)
07.10.2020 Forslag til reduksjon av rutetilbudet for hurtigbåter og ferger 2021 (PDF, 139 kB)
29.09.2020 Krav om rettmessig fordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge - Innføring av Magnussen 2-modellen (PDF, 128 kB)
05.06.2020 Høringsuttalelse angående revidert nasjonalbudsjett om innføring av produksjonsavgift for norsk havbruk og forslag om endringer i fordelingsnøkkelen for Havbruksfondet (PDF, 137 kB)
15.05.2020 Brev til statsminister Erna Solberg om maritim næring i samarbeid med Sunnmøre regionråd (PDF, 431 kB)
07.05.2020 NOU 2019: 17 Domstolstruktur - forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven (PDF, 327 kB)
26.02.2020 Nasjonal transportplan 2020-2033 - felles uttale fra NHO Møre og Romsdal, Romsdal Regionråd og Sunnmøre regionråd (PDF, 835 kB)