Høringsuttaler

Høringsuttaler fra Romsdal IPR:

Høringsuttaler
Dato Høringsuttalelser
26.09.2023 Høringsinnspill til utkast til Fylkesstrategi for kompetanse 2024-2027 (PDF, 195 kB)
02.03.2023 Høring til KMD angående rapport fra ekspertutvalg om inntektssystem for fylkeskommuner (PDF, 842 kB)
28.09.2022 Høringsinnspill angående utbyggingen av Linnorm (PDF, 2 MB)
21.04.2022 Høringssvar ang. nye utviklingsmål for Høgskolen i Molde (PDF, 277 kB)
17.03.2022 Innspill il Nasjonal helse og sykehusplan 2024-27 (PDF, 247 kB)
07.01.2022 Henstilling til flyselskapene om rutetilbudet på Molde Lufthavn Årø (PDF, 171 kB)
04.01.2022 Brev til Nye Veier AS fra Møre og Romsdals fylkeskommune, ROR med flere angående Eksportvegen E136 Vestnes - Innlandet grense (PDF, 77 kB)
05.12.2021 Klage til OED på NVE sin godkjennelse av omklassifisering og salg av 132 kV anlegg i Møre og Romsdal (PDF, 218 kB)
01.11.2021 Høring fra ROR ang. konsekvensutredningsprogram for Linnorm (PDF, 188 kB)
12.10.2021 Høring fra ROR ang. ny kirkelig organisering (PDF, 184 kB)
07.06.2021 Henstilling fra ROR til NAV angående lokalisering av NAV Arbeid og Ytelse avd. Molde (PDF, 191 kB)
24.02.2021 Henstilling om at NVE ikke gir tillatelse til omklassifisering og salg av 132kV-nett i Møre og Romsdal (PDF, 216 kB)
23.02.2021 Høringsuttalelse angående nasjonalt veikart for hydrogen (PDF, 173 kB)
31.01.2021 Krav om innføring av 75/25-fordeling i tråd med enstemmig innstilling fra bredt sammensatt arbeidsgruppe i HMN (PDF, 175 kB)
11.01.2021 Prop. 143 L (2019-2020) om endring i straffegjennomføringslova - omorganisering av kriminalomsorga (PDF, 215 kB)
18.12.2020 Henstilling om at NVE avviser Statnett sitt ønske om omklassifisering og salg av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal. (PDF, 245 kB)
18.12.2020 KS FoU prosjekt 204034: Forslag om kommunal samhandlingsressurs i Møre og Romsdal (PDF, 142 kB)
30.11.2020 Ny finansieringsmodell i Helse Midt-Norge (PDF, 154 kB)
07.10.2020 Forslag til reduksjon av rutetilbudet for hurtigbåter og ferger 2021 (PDF, 139 kB)
29.09.2020 Krav om rettmessig fordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge - Innføring av Magnussen 2-modellen (PDF, 128 kB)
05.06.2020 Høringsuttalelse angående revidert nasjonalbudsjett om innføring av produksjonsavgift for norsk havbruk og forslag om endringer i fordelingsnøkkelen for Havbruksfondet (PDF, 137 kB)
15.05.2020 Brev til statsminister Erna Solberg om maritim næring i samarbeid med Sunnmøre regionråd (PDF, 431 kB)
07.05.2020 NOU 2019: 17 Domstolstruktur - forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven (PDF, 327 kB)