ROR med høringsuttalelse angående forslag om ny domstolstruktur

ROR mener dagens organisering med tingrett med egen sorenskriver og jordskifterett i Molde ivaretar rettsikkerheten for innbyggere og næringsliv i regionen på en god måte.

ROR mener at et tettere samarbeid mellom tingretten og jordskifteretten i Molde vil styrke fagmiljøet, og redusere de totale kostnadene. Det er planlagt og ferdig prosjektert en løsning med samlokalisering av de to domstolene ved Fylkeshuset i Molde. Dette vil bidra til en kostnadseffektiv drift av tingretten og jordskifteretten, og i tillegg sikre nærhet til andre sentrale funksjoner som f.eks. Fylkesmannen, Statsadvokaten, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Denne organiseringen underbygger også målet med kommunereformen, der regjeringen ønsker større og mer robuste kommuner. Fra nyttår ble antall kommuner i Romsdal redusert fra 8 til 5. Opprettholdelse av tingrett og jordskifterett i Molde er med på å bygge oppunder Molde som et regionalt nav i sitt bo- og arbeidsmarked.

Molde har et sterkt advokatmiljø. Det vil være uheldig om Molde, som fylkets administrasjonssenter med sentrale offentlige funksjoner som blant annet Fylkesmannen, Statsadvokaten, Møre og Romsdal fylkeskommune, Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen, skulle ende opp uten egen domstol. Dette vil ha konsekvenser for langt flere enn de som eventuelt vil miste sin arbeidsplass ved tingretten og/eller jordskifteretten.

Se oppslag i Romsdals Budstikke 19. mai 2020.

 

Komplett høringsuttalelse fra ROR:

2020-05-07 Høring fra Romsdal Regionråd ang forslag om ny domstolstruktur (PDF, 327 kB)