Aktuelt

ROR har i langt tid samarbeidet med de profesjonelle kundene til Trafikkstasjonen i Årødalen om å opprettholde tjenestetilbudet. Opprinnelig var det foreslått å legge ned denne stasjonen og overføre mesteparten av virksomheten til Bergsøya og Kristiansund.

ROR mener at trafikkstasjonen i Årødalen har en ideell plassering med meget kort avstand for de store profesjonelle kundene, som f.eks. Bussbygg, Doosan Infracore Norway, Nerland Autosalg, Juro Caravan, Wist Buss & Last og Kroken Caravan. Selv om mye av tjenestetilbudet for privatbiler er digitalisert, ser vi det også som en styrke at dagens trafikkstasjon ligger nærmest vegg i vegg med den nye Bilbyen Molde.

I brev fra Samferdselsdepartementet har nå ROR fått opplyst at de fleste tjenestestedene som var foreslått lagt ned likevel blir som var foreslått nedlagt, likevel vil bli opprettholdt, men at det vil skje noen endringer i hvilke tjenester som tilbys hvor. Samferdselsdepartementet skriver videre at Statens vegvesen, på bakgrunn av konklusjonen, har fått i oppdrag å vurdere videre oppfølging og gjennomføring. Departementet har samtidig bedt om en vurdering av om dagens ordninger med ambulerende tjenester kan utvides, eventuelt om det er ytterligere tjenester hvor slike ordninger kan etableres. Statens vegvesen har bedt om tilbakemelding innen 15. oktober 2020.

På denne bakgrunn har ROR, sammen med de profesjonelle kundene, nå sendt forespørsel til Statens vegvesen om møte for å diskutere framtidig tjenestetilbud.

Oppslag i Romsdals Budstikke 26. august 2020:

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/08/26/Har-h%C3%A5p-om-%C3%A5-berge-nedleggingstruet-trafikkstasjon-22563610.ece

Sammen med NHO Møre og Romsdal og Sunnmøre Regionråd (SR) har ROR sendt inn felles høringsuttalelse med innspill til rullering av NTP 2022-33. Utbedring av E136 fra Ålesund til Innlandet grense er prioritert på topp. Deretter kommer realisering av fergefri E39 med Ålesund-Molde (Møreaksen) og Hafast. Oppgradering av Strynefjellsvegen med arm til Geiranger ligger på tredjeplass i høringsuttalelsen.

I april 2021 starter selskapet Onrail godstransport på Raumabanen. Dette er et nystartet togselskap som utfordrer de store aktørene gjennom å tilpasse rutetidene og finne nye smarte løsninger for å holde kostnadene nede. På denne måten kan det bli inntil 10.000 færre vogtog på E136 gjennom Romsdalen hvert år.

ROR har, i samarbeidet med Sunnmøre Regionråd, laget en felles høringsuttalelse i forbindelse med foreslåtte endringer revidert nasjonalbudsjett når det gjelder fordelingen av Havbruksfondet og innføring av en produksjonsavgift for Norsk havbruk.

På grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen og en nedskalert Moldejazz, har arrangørene valgt å avlyse Rundebordskonferanse 2020.

Etter at det interkommunale samarbeidsprosjektet Gassknutepunkt Nyhamna ble avviklet ved forrige årsskiftet ble det besluttet at Romsdal Regionråd, i samarbeid med Gassco og Aukra kommune, skal videreføre konferansen.

ROR mener dagens organisering med tingrett med egen sorenskriver og jordskifterett i Molde ivaretar rettsikkerheten for innbyggere og næringsliv i regionen på en god måte.

ROR har, i samarbeid med Sunnmøre Regionråd, sendt en henvendelse til statsministeren om den alvorlige situasjonen for maritim næring som et resultat av koronasituasjonen. 

NHO og ROR stiller seg undrende til nedprioritering av Møreaksen, og mener det er viktig å fastholde prioriteringene i gjeldende NTP.

Ordførerne i ROR har kartlagt gryteklare vegprosjektprosjekt som kan benyttes som motkonjunkturtiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

Gryteklare prosjekt er regulerte og ferdig prosjekterte prosjekt som kun mangler økonomiske bevilgninger for å kunne starte opp.

Koronaviruset skaper store utfordringer for alle kommuner. Til tross for stor web-basert møtevirksomhet på ulike nivå, har ordførerne i ROR besluttet å møtes til regelmessige Skype-møter for å utveksle erfaringer og koordinere tiltakene som blir iverksatt.

Samtlige ROR-kommuner ilegger nå reisende sørfra karantene.